Grupa Modlitwy o. Pio

Opublikowane przez administrator w dniu

Zaprasza członków i sympatyków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca:

-adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00 / Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach zanoszonych przez wiernych /

-Msza św. z formularza o św. Ojcu Pio

-katecheza ogólna

-ucałowanie relikwii św. Ojca Pio

-spotkanie formacyjne

Słowa Ojca św. Jana Pawła II skierowane do członków Grup Modlitwy O. Pio w Rzymie 1.X.1983 roku :

„Jak wszystkie stowarzyszenia i ruchy katolickie, wy, którzy należycie do Grup Modlitewnych, pragniecie współdziałać w osiągnięciu królestwa Bożego zgodnie z nauką Jezusa, przekazaną w modlitwie „Ojcze Nasz”. Wasze współdziałanie odznacza się świadomością tego, że pierwszym środkiem niezbędnym do szerzenia królestwa Bożego w umysłach i duszach jest nieustanna, pokorna i oddana modlitwa. Chrześcijanin powinien modlić się zawsze i nigdy się nie nużyć, naśladując przykład Jezusa, który się modlił w odludnych miejscach, przede wszystkim w szczególnie ważnych chwilach swojej misji, takich jak chrzest w Jordanie, wybór dwunastu apostołów, Przemienienie, a także wtedy, kiedy miał nauczyć swych uczniów modlitwy „Ojcze Nasz”. Naśladując pierwotną wspólnotę chrześcijańską w Jerozolimie, której wytrwała modlitwa pochodziła z życia chrześcijańskiego / modlitwę uwielbienia, chwały, modlitwę błagalną /, jak mówi wasz Statut- modlitwę „ z Kościołem, za Kościół, w Kościele”. Modlitwa jednostki staje się modlitwą wspólnoty, wyrażaną w świadomym i aktywnym uczestnictwie w liturgii, czerpiącą siłę z sakramentów, przede wszystkim z Eucharystii oraz sakramentu pojednania. Modlitwa staje się warunkiem jedności i posłuszeństwa Magisterium Kościoła, Namiestnikowi Chrystusa i biskupom, zgodnie ze słowami, które Jezus wypowiedział do apostołów, a które odnoszą się także do ich następców w misji kierowania ludem Bożym: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”. Duch wspólnoty i posłuszeństwa nie oznacza ograniczenia intelektu chrześcijańskiego. W świetle wiary sam Bóg wybrał narzędzia oraz „kanały” ludzkie, które mają służyć chronieniu, przekazywaniu i objaśnianiu Prawdy, jaką On sam zechciał objawić ludziom. Wy, którzy należycie do Grup Modlitewnych, bądźcie – jak chciał wasz Założyciel- przykładem pełnego i bezwarunkowego poparcia dla doktryny Kościoła katolickiego kierowanego przez papieża i biskupów. Modlitwa nie izoluje od innych ludzi i ich konkretnych problemów. Zwracając się do Ojca Niebieskiego, chrześcijanin musi czuć głęboką, serdeczną więź z braćmi. Dlatego z  modlitwy uwielbienia Boga, która prawie dotyka naszej strukturalnej niestałości, rodzi się potrzeba miłości braterskiej, skłaniająca do otwarcia się przed innymi i działania na rzecz ich duchowego i fizycznego dobra. Miłość do Boga znajduje konkretną realizację w rzeczywistej i czynnej miłości do ludzi cierpiących i potrzebujących. To jest wasza cecha charakterystyczna, , której namacalnym wyrazem jest Dom Ulgi w Cierpieniu, ośrodek duchowy oraz siedziba międzynarodowego stowarzyszenia Grup Modlitewnych. Niestety, dziś także istnieje na świecie ubóstwo, głód, choroby i samotność. Są to zjawiska, które należy zwalczać na płaszczyźnie międzynarodowej. Ale każdy z was, w duchu  akceptacji cierpienia oraz wyrzeczeń związanych z chrześcijańskim życiem, chciałby poświęcić się bezinteresownie dziełom miłosierdzia. Inspiruje was wiara, która w ubogim, chorym, potrzebującym, pomaga ujrzeć twarz cierpiącego Chrystusa głoszącego, że każdy gest solidarności i zrozumienia, skierowany ku chorym, spragnionym, głodnym, obcym, nagim i więźniom, jest skierowany także ku Niemu. Takie są, najdrożsi przyjaciele, główne cechy charakterystyczne , które muszą posiadać Grupy Modlitewne św. Ojca Pio, aby istniała doskonała harmonia między waszą wiarą a waszym życiem. Św. Augustyn ubolewał nad tym, że wiele osób nazywało siebie chrześcijanami, choć nie było tego widać w ich życiu, ponieważ nie byli tymi, za których podawali się „ w życiu, zachowaniu, nadziei i miłości”. Wszyscy członkowie Grup Modlitewnych powinni pokazywać jasno i odważnie, kim są „ in vita, in moribus, in spe, in caritate”. Dziękuję wam za modlitwę. Nie tylko nazywają was Grupami Modlitewnymi; jesteście też  „grupami modlitwy”, co znaczy, że modlicie się w tych grupach. Dziękuję wam za modlitwę, którą ofiarowujecie za moją misję i za mnie. Także i ja miałem okazję jako ksiądz poznać Ojca Pio . W latach czterdziestych spotkałem go osobiście, odbyłem nawet u niego jedną spowiedź, a jako kardynał odwiedziłem sanktuarium Ojca Pio oraz Dom Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotundo”.

GRUPA MODLITWY św. OJCA PIO związana jest z Kościołem lokalnym, stanowiąc żywą jego cząstkę. Tożsamość Grupy

określają trzy składowe: modlitwa wstawiennicza, świadczenie miłosierdzia i wierność Kościołowi – w duchu św. Franciszka z Asyżu. Cechy duchowości franciszkańskiej: w centrum umiłowanie Jezusa Eucharystycznego; naśladowanie Jezusa Ukrzyżowanego; miłość do Słowa Bożego; życie pośród ludzi; pogoda ducha i radość serca. Posługa kierownika duchowego Grupy obejmuje: udzielanie Sakramentów św. i kierownictwo duchowe dla członków / Ojciec Pio pragnął poprzez  Grupy Modlitwy stworzyć szkołę świętości /, odpowiedzialność za kontakt z Kościołem lokalnym; zachętę do intencji modlitewnych, katechezę biblijną, organizację pielgrzymek, dzieła miłosierdzia. Kierownik grupy tzw. animator wybierany jest  większością głosów na 1-2 kadencje co 3-4 lata i zatwierdzany przez Biskupa diecezjalnego dla jednej Grupy Modlitwy, troszczy się o powstawanie nowych grup, dba o formację duchową własną i członków, zabiega o młodych członków Grupy.

KALENDARIUM NASZEJ GRUPY:

2 maja 2011 roku-po Mszy św.- w 12 rocznicę beatyfikacji Ojca Pio odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio w naszej parafii. Inauguracja nastąpiła w dzień po beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II, a w przeddzień Święta Matki Bożej Królowej Polski . Otworzyłeś, Panie, serca ludzi, przyszli za Twym wezwaniem- grono 28 osób z ks. Proboszczem Janem i ks. Tadeuszem, by przez wstawiennictwo św. Ojca Pio wypraszać łaski i przepraszać za znieważanie Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Termin spotkań  ustalono na I poniedziałek każdego miesiąca. Wspólną modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego i ucałowaniem relikwii św. Ojca Pio zakończyliśmy spotkanie wprowadzające.

12 maja 2011 roku- udział we Mszy św. i seminarium naukowym w auli KUL-u poświęconym tematyce „Nauczyciele modlitwy: św. Ojciec Pio i bł. Jan Paweł II”. Pokłosie referatu ojca prof. Andrzeja Derdziuka kapucyna z Lublina o modlitwie Jana Pawła II: Jan Paweł II modlił się codziennie co najmniej 6 godzin; postrzegał rzeczywistość oczami Ducha Świętego modląc się codziennie o dary Ducha Świętego, o każdy dar oddzielnie; zwracał uwagę, by opierać się pokusie działania dla działania, ostrzegając przed nadmiernym aktywizmem; mówił, że trzeba słuchać wewnętrznego głosu, wsłuchiwać się w to co mówi Bóg. Ojciec Derdziuk  podał, że naoczni świadkowie życia O. Pio związani z Lublinem dotychczas żyjący to: ks. Biskup lubelski Ryszard Karpiński, dr Wanda Półtawska i ojciec kapucyn z Poczekajki w Lublinie. Pokłosie referatu ojca dr Tadeusza Bargiela kapucyna z Krakowa o modlitwie O. Pio: należy wyznaczyć sobie stały czas modlitwy; Pan Jezus niczego nie odmawia, jeśli nie przestaje się Go prosić; uklęknięcie do modlitwy jest oddaniem hołdu, to akt uwielbienia względem Pana Boga. Na zakończenie spotkania ucałowanie relikwii św. Ojca Pio i błogosławionego Jana Pawła II.

6 czerwca 2011 roku- II spotkanie Grupy Modlitwy O. Pio. Najpierw udział we Mszy św. z formularza o św. O. Pio i ucałowanie relikwii, potem spotkanie formacyjne pod kierunkiem ks. Proboszcza Jana obejmujące wspólną modlitwę spontaniczną oraz zachęta do czerwcowej adoracji Najświętszego Sakramentu jako dziękczynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Powierzyliśmy funkcje organizacyjne Grupy: przewodniczący- brat Stanisław, z-ca przewodniczącego – brat Marek, sekretarz- siostra Urszula, skarbnik- siostra Jagoda.

18/19 czerwca 2011 roku- IX Ogólnopolskie Czuwanie ze św. O. Pio w krakowskich Łagiewnikach pod hasłem „Adorować Jezusa”. Pokłosie głoszonych konferencji: adorować Pana Jezusa to uznać Jezusa w całej Jego wszechmocy. Adorować to uznać własną nędzę. To są dwa podstawowe bieguny adoracji: wielkość Boga- moja nędza. Podstawą adoracji jest pokora. Ojciec Pio był obdarzony tak wieloma darami, mimo to był człowiekiem bardzo pokornym. Św. O. Pio mówił: „ile razy będziesz mnie szukał , znajdziesz mnie zawsze przed  Tabernakulum”. Jan Paweł II w każdy czwartek godzinę adorował Jezusa/ analogia do modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu/, w piątek odprawiał Drogę Krzyżową, a w sobotę adorował Maryję modlitwą różańcową – te trzy etapy modlitwy były przygotowaniem do niedzielnej Eucharystii. Ojciec Pio był pośrednikiem w łączeniu młodych ludzi do narzeczeństwa, tak zrodziło się wiele małżeństw. Społeczeństwo nie może być bez rodziny, nawet jeśli prawo mówi inaczej, my musimy zaangażować się w obronę małżeństwa i rodziny. Musimy być odpowiedzialni za wychowanie, naukę, wyżywienie itd. swoich dzieci , inaczej  będziemy rodzicami nieodpowiedzialnymi. Dom rodzinny ma być domem radości, inaczej dzieci będą uciekać z takiego domu, śmiejmy się razem  z nimi.

23 czerwca 2011 roku- w Uroczystość Bożego Ciała członkowie Grupy Modlitwy ubogacili orszak procesyjny przez obecność św. O. Pio w obrazie niesionym na zmianę, dając apostolskie świadectwo wiary w „ Obcowanie Świętych”. Jezu Chryste, Ty jesteś Królem naszych serc i naszych ulic, my tylko narzędziami w Twych rękach.

4 lipca 2011 roku- III spotkanie Grupy rozpoczęte Mszą św. z formularza o św. O. Pio, potem spotkanie formacyjne: modlitwa różańcowa /Tajemnica chwalebna Zesłanie Ducha Świętego/, modlitwa Słowem Bożym / Mt 9,18-26/ o dar głębokiej wiary w bezgraniczną moc Pana Jezusa; modlitwa spontaniczna; słowo o modlitwie gościa spotkania- siostry ze Zgromadzenia Sióstr Bożej Opatrzności posługującej we Florencji.

1 sierpnia 2011 roku-myśl przewodnia św. O. Pio: „Zawsze bądźcie dobrzy. Pamiętajcie, że małżeństwo niesie ze sobą trudne obowiązki, a tylko łaska Boża może sprawić, by były one lżejsze”. IV spotkanie Grupy rozpoczęliśmy udziałem we Mszy św. , potem spotkanie formacyjne: modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, przedstawienie informacji zawartych w kronice grupy, przyjęcie propozycji poprzedzenia Mszy św. 30-minutową adoracją Najświętszego Sakramentu.

5 września 2011 roku- myśl przewodnia św. O. Pio: „Czyńmy dobrze, gdy mamy czas do naszej dyspozycji”. O godz. 18.00 półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu poprowadzona przez ojca Roberta Krawca kapucyna z Rozwadowa /modlitwa uwielbienia, Koronka do Serca Pana Jezusa w intencjach zapisanych na kartkach i w naszych sercach, w tym papieska intencja ogólna i misyjna oraz ogólna grup modlitwy na miesiąc wrzesień/. Następnie Msza św. z formularza o O. Pio koncelebrowana pod przewodnictwem ojca Pawła Paszko- naszego parafianina- z homilią ojca Roberta o duchowości franciszkańskiej i modlitwie Ojca Pio, potem ucałowanie relikwii. Spotkanie formacyjne rozpoczął ojciec Robert modlitwą różańcową, następnie przedstawił formy pracy innych grup modlitwy, materiały pomocnicze, z ochotą przyjął ponowne zaproszenie.

22 września 2011 roku- w Wigilię liturgicznego wspomnienia św. Ojca Pio o godz. 18.30 został wystawiony w prezbiterium obraz Ojca Pio, a ks. Proboszcz Jan odprawił Mszę św. z formularza o Świętym Stygmatyku z krótką homilią o jego życiu, potem ucałowanie relikwii.

23 września 2011 roku- liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio. W ramach apostolatu udaliśmy się z relikwiami św. Ojca Pio do ościennej Parafii p/w św. Wojciecha w Momotach Górnych. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą różańcową /Tajemnice bolesne- rozważania poprowadziła siostra Teresa /Uroczystego wprowadzenia relikwii dokonali kapłani- ks. Tadeusz z naszej Grupy, ks. Krzysztof kapelan janowskiego szpitala i Niepublicznego Zespołu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego im. św. o. Pio w naszym mieście oraz ks. Dariusz proboszcz parafii Momoty Górne. Krótki montaż słowny o Ojcu Pio w wykonaniu dzieci z Momot połączony z ozdobieniem wiązanką kwiatów relikwii i figurki Ojca Pio. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Tadeusz, homilię na temat stygmatów zakonnika wygłosił ks. Krzysztof, adorację Najświętszego Sakramentu poprowadził ks. Dariusz odmawiając Litanię do św. Ojca Pio i włączając intencje złożone na kartkach i przyniesione w sercach wiernych, na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i ucałowanie relikwii. Dziękujemy Ci, Panie, za tak uroczyste spotkanie ze św. Ojcem Pio w tej parafii- świątynia pełna ludzi, którzy z entuzjazmem odpowiedzieli na wezwanie swego duszpasterza. Ks. Proboszcz zapowiedział utworzenie Grupy Modlitwy, a my jesteśmy wdzięczni za tak wielki owoc tej apostolskiej pielgrzymki relikwii Świętego, bo Ty, Panie, tak chciałeś, aby Twoje Imię i Imię Maryi było uwielbione przez wstawiennictwo tego świętego stygmatyzowanego kapłana zakonnika.

3 października 2011 roku – myśl przewodnia św. O. Pio: „Również w udzielaniu nagan trzeba być miłym i taktownym”. W przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu duchowego ojca i brata Ojca Pio- VI spotkanie naszej Grupy Modlitwy. Wystawienia Najświętszego Sakramentu dokonał ks. Proboszcz Jan, adorację poprowadzili małżonkowie Stanisław i Janina /modlitwa uwielbienia, litania do św. Ojca Pio, koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach złożonych na kartkach i zanoszonych w sercach wiernych, cisza kontemplacyjna/.Następnie udział we Mszy św. i spotkaniu formacyjnym /modlitwa brewiarzowa-Nieszpory/.

7-9 października 2011 roku – udział w XII Kongresie Grup Modlitwy w Tenczynie k / Zakopanego /małżonkowie Urszula i Waldemar/.Tematem przewodnim spotkania były słowa „Zadomowieni w Kościele”, jest to hasło wprowadzające w kolejny 2012 rok formacyjny w ramach 3-letniego programu opracowanego przez Episkopat Polski na lata 2011-2013 tj. 2011- „W komunii z Bogiem”, 2012- „Zadomowieni w Kościele”, 2013- „Wy jesteście solą ziemi”. Gościem specjalnym kongresu był świadek życia Ojca Pio ojciec Riccardo Fabiano, kapucyn z Włoch, który wygłosił konferencję na temat „Kościół w życiu i listach Ojca Pio”. Pokłosie jego wystąpienia: Ojciec Pio pragnął jedności Kościoła, kochał, szanował i modlił się za Kościół, pragnąc, żeby tak samo postępowali członkowie Grup Modlitwy. Ojciec Pio złożył siebie całego w ofierze za Kościół św. tak jak Jezus Chrystus. Kościół O. Pio nazywał Matką, Oblubienicą, a nawet Wdową po śmierci ówczesnego papieża. Pracował dla Kościoła udzielając Sakramentów św., określał siebie Cyrenejczykiem pomagającym Chrystusowi w zbawianiu świata. To co robił nazywał posłannictwem, nigdy nie przypisując sobie tych wielkich czynów- był pokorny i posłuszny. Ojciec Pio nie lubił podziękowań kierowanych do niego, nakazywał iść dziękować Panu Bogu. Był tradycjonalistą, bronił Kościoła używając określenia „Kościół jest jak kryształ”. Ponieważ ludzie prosili go o spowiedź, tak rozpoczęła się opieka nad synami i córkami duchowymi, tworząc rodzinę opartą na więzach duchowych. Pan Bóg pytał go, czy będąc narzędziem łaski, on sam jest w stanie łaski- to była droga pokory- dlatego on sam potrzebował kierownika duchowego, który go umacniał. Między 20-30 rokiem życia O. Pio prosił o śmierć, tak bardzo pragnął zjednoczenia z Panem Bogiem, odprawiał nowenny do M. B. Pompejańskiej i uzyskał światło, tak żyjąc przez 50 lat codziennie umierał dla Boga. W drugiej części kongresu nastąpiła wymiana doświadczeń z inicjatyw podejmowanych przez grupy modlitwy. Należy modlić się przez wstawiennictwo św. Ojca Pio o główną intencję modlitewną danej grupy /charyzmat grupy/- to słowa moderatora Diecezji Łowickiej, w której Grupy Modlitwy Ojca Pio modlą się w intencji uzależnionych od alkoholu. Kongres zgromadził około 100 osób.

7 listopada 2011 roku- rejonowe spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio w naszej parafii pod przewodnictwem ks. Leszka Biłasa moderatora naszej Diecezji zgromadziło wiernych z Godziszowa, Momot Górnych, Krzemienia, Branwi i Janowa. O godz. 17.00 powitania dokonał ks. Proboszcz Jan, następnie ks. Leszek wygłosił katechezę o modlitwie Ojca Pio i zaprosił przedstawicieli poszczególnych Grup do krótkiej prezentacji. Adorację Najświętszego Sakramentu poprowadził ks. Moderator oraz małżonkowie Stanisław i Janina. Msza św. koncelebrowana z formularza o Ojcu Pio- oprawa liturgii przygotowana przez naszą grupę tj. Czytanie siostra Małgorzata, modlitwa wiernych małżonkowie Janina i Janusz, dary: ornat z wizerunkiem O. Pio siostra Jagoda, świeca siostra Joanna, kwiaty siostra Jadwiga, koszyk z intencjami i ofiarą pieniężną siostra Marta, chleb i wino małżonkowie Maria i Andrzej – homilię wygłosił ks. Leszek. Po ucałowaniu relikwii odbyło się spotkanie w salce  „kominkowej” przy herbacie i ciastku.

9 listopada 2011 roku- udział w sympozjum zorganizowanym przez Grupy Modlitwy Ojca Pio  w Lublinie, Instytut Teologii Moralnej KUL oraz Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły” z okazji 90 rocznicy urodzin dr Wandy Połtawskiej- w Auli im. kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL- na temat „Konflikt i pojednanie w małżeństwie”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego poprowadzoną przez Grupę Modlitwy Ojca Pio z Lublina z Poczekajki, następnie Msza św. z homilią ojca prof. Andrzeja Derdziuka kapucyna odpowiedzialnego za Grupy Modlitwy w Lublinie. Pokłosie wystąpień prelegentów: ks. dr Piotr Pawlukiewicz w wykładzie „Małżeństwo- wybór szczęścia czy gra losowa?” powiedział m. in. „…iść w małżeństwo bez apteczki pierwszej pomocy /pomoc kapłana, mądra lektura /, to głupota. Słowa wypowiadane w przysiędze małżeńskiej- ja biorę ciebie…-dotyczą CAŁEGO człowieka, obejmują jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Twój mąż ma takie wady, żebyś ty była święta i na odwrót. Miłość małżeńską buduje się z okruchów, powoli i cierpliwie. Zawsze i nigdy- są to najczęstsze słowa wypowiadane wśród małżonków”. Dr Dorota Kornas- Biela mówiła na temat przyczyn konfliktów w małżeństwie: „   konflikty są czymś naturalnym, dobrze gdy są jawne, zmieniają się z wiekiem, mają swoje przyczyny, można i należy im zapobiegać, nie należy im zaprzeczać, trzeba je rozładować przed ich eskalacją, najczęściej początek konfliktu jest banalny, ale skutek poważny. Każdy konflikt jest możliwy do rozwiązania  w sposób konstruktywny lub destrukcyjny /rozwód/”.Dr Jacek Pulikowski  poruszył temat „ Rodzaje i konsekwencje konfliktów w małżeństwie”. Referat  dr Połtawskiej                                         „Pojednanie w małżeństwie” przedstawił jej małżonek prof. Andrzej Połtawski. Ojciec prof. Andrzej Derdziuk  zaprezentował swoją ostatnią książkę „Mądrość spotkania” o kierownictwie duchowym błog. Jana Pawła II wobec Wandy Połtawskiej.

5 grudnia 2011 roku- myśl przewodnia św. Ojca Pio: „Znoś utrapienia, choroby, cierpienia z miłości do Boga i w intencji nawrócenia grzeszników”. VIII spotkanie grupy modlitwy. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu przez ks. Proboszcza Jana adorację poprowadziła siostra Urszula z modlitewnika ojca Slavko Barbaricia franciszkanina „Adorujcie sercem mojego Syna” rozważanie „Przyjdź, Panie Jezu”, Koronka do NSPJ w intencjach złożonych na kartkach i zanoszonych w sercach wiernych, modlitwa ciszy. Po Mszy św. roratniej ucałowanie relikwii św. Ojca Pio i spotkanie formacyjne /modlitwa brewiarzowa Nieszpory/.

2 stycznia 2012 roku-myśl przewodnia św. Ojca Pio: „Niczego nie powinna bać się dusza, która ufa Panu i w Nim pokłada nadzieję”. IX uroczyste spotkanie opłatkowe. Półgodzinną adorację poprowadził brat Stanisław. Msza św. koncelebrowana, na zakończenie ucałowanie relikwii Świętego Kapucyna. Na spotkanie formacyjne złożyła się modlitwa różańcowa, życzenia wzajemne członków grupy połączone z dzieleniem się opłatkiem, kolędowanie przy herbacie i słodyczach.

28 stycznia 2012 roku- I Diecezjalne Spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio noworoczne , w którym uczestniczyła 6-osobowa delegacja naszej grupy /ks. Tadeusz, małżonkowie Stanisław i Janina, siostra Janina, siostra Maria i siostra Urszula/. O godz. 12.00 adoracja Żłóbka poprowadzona przez miejscową Grupę Modlitwy przy klasztorze OO. Kapucynów w Rozwadowie, następnie Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Leszka Biłasa- diecezjalnego koordynatora grup modlitwy, który w homilii powiedział m. in. „Otwórzcie serca na modlitwie, czytając Pismo św. , w czasie Eucharystii. Trzeba ratować życie fizyczne, ale ważniejsze jest ratowanie życia duchowego. Św. Ojciec Pio powiedział, że gdy nie potraficie iść dużymi krokami, idźcie małymi. Droga do doskonałości jest długa, ale jest cel zatrzymania by zaczerpnąć sił i my tu jesteśmy, by ich zaczerpnąć w drodze do świętości. Pokarmem jest modlitwa, ona jest chlebem dla duszy i oddechem”. Następnie oddanie czci relikwiom Świętego przez dotknięcie relikwiarza i uczynienie znaku  Krzyża św./taka forma oddawania czci jest upowszechniana przez Centrum Grup Modlitwy w San Giovanni Rotundo i ogólnie zalecana przez OO. Kapucynów/. Później spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie przy śpiewie i akompaniamencie chóru parafialnego z Godziszowa, wymiana doświadczeń, życzenia, słowem uczta dla ducha i ciała. Zgromadzili się członkowie w liczbie blisko 100 osób z różnych parafii naszej Diecezji.

5 lutego 2012 roku- po raz pierwszy z inicjatywy naszej  grupy i za zgodą ks. Proboszcza podczas Mszy św. o godz. 16.00 odbyło się uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich dla małżeństw rocznicowych  z miesiąca stycznia i lutego, połączone z krótką katechezą ks. Proboszcza Jana, który odprawiał również Mszę św. w ich intencji, połączone z błogosławieństwem tych par Najświętszym Sakramentem /9 par małżeńskich skorzystało z tej łaski Bożej, by zaprosić Pana Jezusa do swojego małżeństwa sakramentalnego i odnowić przymierze zawarte przed Bogiem/.

6 lutego 2012 roku- myśl przewodnia św. Ojca Pio: „Zaufaj Ojcu Niebieskiemu, spokojnie powierzając się w Jego ramiona, tak jak dziecko w ramiona własnej matki”. X spotkanie naszej grupy. Wystawienia Najświętszego Sakramentu dokonał ks. Jan, adorację poprowadziła siostra Urszula wg modlitewnika ojca Slavko Barbaricia franciszkanina rozważaniem „Tęsknię za Twoim obliczem, Panie Jezu”, następnie Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach złożonych na kartkach i zanoszonych w sercach wiernych, w tym intencja modlitewna za małżeństwa rocznicowe, które wczoraj odnowiły swoje przyrzeczenia i  ponownie zaprosiły Pana Jezusa do swoich małżeństw i rodzin. Msza św. koncelebrowana i ucałowanie relikwii Świętego. Spotkanie formacyjne: modlitwa brewiarzowa-Nieszpory. Podjęliśmy prenumeratę dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio” 10 egz.

5 marca 2012 roku- myśl przewodnia św. Ojca Pio: „Jeśli Bóg pozwala ci upaść w jakąś słabość, to nie po to, aby cię opuścić, lecz umocnić w pokorze”.

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu przez ks. Tadeusza adorację poprowadził brat Stanisław /modlitwa uwielbienia Litania do św. O. Pio, Koronka do NSPJ, modlitwa ciszy/,po Mszy św. ucałowanie relikwii Ojca Pio. W ramach spotkania formacyjnego odprawiliśmy w świątyni Drogę Krzyżową pod przewodnictwem ks. Proboszcza i ks. Tadeusza, rozważania poszczególnych stacji z opracowania ks. Michała Olszewskiego czytali członkowie grupy modlitwy, ofiarowując tę modlitwę w intencji młodzieży odprawiającej rekolekcje w naszej parafii.

10 marca 2012 roku- pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jana odprawiliśmy „Drogę Krzyżowa dla małżeństw” w opracowaniu słownym i graficznym ks. biskupa Jana Szkodonia, podczas której rozważania do medytacji podawali małżonkowie naszej grupy /7 par małżeńskich/, ofiarowując tę modlitwę w intencji małżeństw sakramentalnych i dzieci rozpoczynających rekolekcje wielkopostne.

Opracowała siostra Urszula