Figura świętej Jadwigi Królowej Polski
Parafia w Janowie Lubelskim
Msze święte w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim

Dni powszednie
6.30, 7.00, 18.30

Msza św. z liturgią niedzielną:
sobota 18.30

Niedziele i święta
7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.30

Start Biblioteka Artykuły Katechizm Kościoła Katolickiego o zmartwychwstaniu
LoginKatechizm Kościoła Katolickiego o zmartwychwstaniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Wojciech Marzec   
Piątek, 02 Listopad 2012 09:04


„WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE"


988 Credo chrześcijańskie - wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie - osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego.
989 Wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem Zmartwychwstałym i że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym517. Nasze zmartwychwstanie, podobnie jak zmartwychwstanie Chrystusa, będzie dziełem Trójcy Świętej:
Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha (Rz 8, 11)518.


990 Pojęcie „ciało" oznacza człowieka w jego kondycji poddanej słabości i śmiertelności519. „Zmartwychwstanie ciała" oznacza, że po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, ale że na nowo otrzymają życie także nasze „śmiertelne ciała" (Rz 8,11).
991 Wiara w zmartwychwstanie zmarłych była od początku istotnym elementem wiary chrześcijańskiej. Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus - „Zmartwychwstanie umarłych jest ufnością chrześcijan; ta wiara nas ożywia"520:
Dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara... Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15, 12-14. 20).
517 Por. J 6, 39-40.
518 Por. 1 Tes 4, 14; 1 Kor 6, 14; 2 Kor 4, 14; Flp 3, 10-11.
519 Por. Rdz 6, 3; Ps 56, 5; Iz 40, 6.
520 Tertulian, De resurrectione carnis, 1,1.
I. Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie
Stopniowe objawianie zmartwychwstania
992 Bóg stopniowo objawiał swojemu ludowi prawdę o zmartwychwstaniu umarłych. Nadzieja na cielesne zmartwychwstanie zmarłych pojawia się jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwórcę całego człowieka, z duszą i ciałem. Stwórca nieba i ziemi jest także Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać się wiara w zmartwychwstanie. Męczennicy machabejscy wyznają w godzinie próby:
Król świata... nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego (2 Mch 7, 9). Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni (2 Mch 7, 14)521.
993 Faryzeusze522 i wielu współczesnych Pana523 mieli nadzieję na zmartwychwstanie. Jezus stale o nim nauczał. Saduceuszom, którzy nie przyjmowali zmartwychwstania, odpowiada: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?" (Mk 12, 24). Wiara w zmartwychwstanie opiera się na wierze w Boga, który nie jest „Bogiem umarłych, lecz żywych" (Mk 12, 27).
994 Co więcej, Jezus łączy wiarę w zmartwychwstanie ze swoją Osobą: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" (J 11, 25). To Jezus jest Tym, który w ostatnim dniu wskrzesi tych, którzy będą wierzyć w Niego524 i którzy będą spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew525. Już teraz daje tego znak i zadatek, przywracając do życia niektórych zmarłych526, zapowiadając w ten sposób własne zmartwychwstanie, które jednak nastąpi w innym porządku. Jezus mówi o tym wyjątkowym wydarzeniu jako o „znaku proroka Jonasza" (Mt 12, 39) i znaku Świątyni527; zapowiada swoje zmartwychwstanie trzeciego dnia po wydaniu Go na śmierć528.
521 Por. 2 Mch 7, 29; Dn 12, 1-13.
522 Por. Dz 23, 6.
523 Por. J 11, 24.
524 Por. J 5, 24-25; 6, 40.
525 Por. J 6, 54.
526 Por. Mk 5, 21-42; Łk 7, 11-17; J 11.
527 Por. J 2, 19-22.
528 Por. Mk 10, 34.
995 Być świadkiem Chrystusa — to znaczy być „świadkiem Jego zmartwychwstania" (Dz 1, 22)529, „z Nim jeść i pić po Jego zmartwychwstaniu" (Dz 10, 41). Chrześcijańska nadzieja na zmartwychwstanie jest cała naznaczona doświadczeniem spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym. My zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i przez Niego.
996 Od początku chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie spotykała się z niezrozumieniem i oporami530. „W żadnym punkcie wiara chrześcijańska nie spotyka więcej sprzeciwu niż w stosunku do zmartwychwstania ciała"531. Bardzo powszechnie jest przyjmowane przekonanie, że po śmierci życie osoby ludzkiej trwa w sposób duchowy. Ale jak wierzyć, że to ciało, którego śmiertelność jest tak oczywista, mogłoby zmartwychwstać do życia wiecznego?
Jak zmartwychwstaną zmarli?
997 Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej „rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu", podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą Zmartwychwstania Jezusa.
998 Kto zmartwychwstanie? Wszyscy ludzie, którzy umarli: „Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia" (J 5, 29)532.
999 W jaki sposób? Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele: „Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem" (Łk 24, 39); nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. Tak samo w Nim „wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz"533, ale to ciało będzie przekształcone w „chwalebne ciało" (Flp 3, 21), w „ciało duchowe" (1 Kor 15, 44):
Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wcześniej nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem... Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne... Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność (1 Kor 15, 35-37. 42. 53).
529 Por. Dz 4, 33.
530 Por. Dz 17, 32; 1 Kor 15, 12-1?.
531 Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 88, 2, 5.
532 Por. Dn 12, 2.
533 Sobór Laterański IV: DS 801.
1000 To „w jaki sposób" przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie; jest dostępne tylko w wierze. Udział w Eucharystii daje nam już zadatek przemienienia naszego ciała przez Chrystusa:
Podobnie jak ziemski chleb dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak również my, przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ mamy nadzieję zmartwychwstania534.
1001 Kiedy? W sposób definitywny „w dniu ostatecznym" (J 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); „na końcu świata"535. Istotnie, zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa:
Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi (1 Tes 4, 16).

 

 

Więcej informacji w zakładce: Biblioteka

 

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Jadwigi Królowej

ul. Jana Pawła II 25, 23-300 Janów Lubelski
tel. +48158721716, e-mail: jadwiga.janow@gmail.com

Naszą witrynę przegląda teraz 129 gości